Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs

 1. Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs is een maatschap naar burgerlijk recht bestaande uit besloten vennootschappen die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur en de belastingadviespraktijk.
 2. Onder "Kaiser" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de maatschap Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs en de personen die binnen de organisatie van Kaiser al dan niet in dienstverband werkzaam zijn. Onder "derde" wordt verstaan ieder ander dan Kaiser ten aanzien van wie een rechtsbetrekking als bedoeld in de artikel 3 bestaat of gesteld wordt.
 3. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Kaiser wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, inclusief alle rechtsbetrekkingen die ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Kaiser worden onderhouden.
 4. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 3.
 5. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 6. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Kaiser en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van Kaiser, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Kaiser uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 8. Kaiser zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de cliënt. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: (i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Kaiser bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Kaiser voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht; (ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. Kaiser maakt gebruik van een privacy statement die te vinden is op https://www.kaisercs.nl/nl/index/privacy-statement.htmlen op uw verzoek naar u toegezonden zal worden. Dit privacy statement is van toepassing op alle communicatie, aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten van/met Kaiser.
 9. Kaiser zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Kaiser is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Kaiser zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Kaiser van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het tarief, een door Kaiser vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. De tarieven en algemene kantoorkosten worden vermeerderd met BTW.
 11. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Kaiser zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Te allen tijden kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 12. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.
 13. Iedere aansprakelijkheid van Kaiser voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kaiser afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Kaiser.
 14. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 3 en 4 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Kaiser als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder deze bepaling bevoegde rechter.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.