Civiel recht

Heeft u een geschil? Of heeft u behoefte aan deskundig advies op het gebeid van transacties en/of het beoordelen/opstellen van contracten? Kaiser heeft ervaren advocaten in dienst die u kunnen bijstaan op de volgende gebieden:

Ondernemingsrecht

Elke onderneming is gericht op een duurzame deelneming aan het economisch verkeer, waarbij vanzelfsprekend rekening dient te worden gehouden met allerlei maatschappelijke aspecten. Economische belangen hoeven daarbij niet altijd de boventoon te voeren. In elk geval wil een ondernemer slechts ondernemen en zich veelal niet bezighouden met het vaak onoverzichtelijke bos van wetgeving en andere regels. Bovendien wilt u als ondernemer ook intern alles keurig op orde hebben. Het kantoor van Kaiser Advocaten en Belastingadviseurs kan u daarbij assisteren. De van oudsher bij het kantoor aanwezige kennis en expertise zorgen ervoor dat u in staat wordt gesteld om te doen waar u goed in bent, namelijk ondernemen! Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs behandelt op het terrein van het ondernemingsrecht zaken als:

 • aandeelhoudersgeschillen;
 • bedrijfsovername/verkoop;
 • besluitvorming binnen rechtspersonen (verhouding tussen diverse organen binnen de rechtspersoon; zoals bestuur, RvC/RvT, AvA/ ALV);
 • bestuurdersaansprakelijkheid (zowel de gedaagde bestuurder als de eisende rechtspersoon of crediteuren van de rechtspersoon);
 • contractuele samenwerkingsvormen (maatschap / vennootschap onder firma / commanditaire vennootschap);
 • corporate governance (zowel bij profit als bij non-profitondernemingen, zoals medische- en onderwijsinstellingen);
 • fusies (aandelenfusie; bedrijfsfusie en de zogenaamde juridische fusie)- en splitsingen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

hkaiser@kaisercs.nl

Vastgoedrecht

De sectie vastgoed houdt zich onder meer bezig met: alle aspecten rondom de koop/levering van onroerende zaken en erfpacht, PPS en projectontwikkeling, gezamenlijke eigendoms- en beheersvormen bij bouwcomplexen, huur/verhuur woon- en bedrijfsruimte, realisatie overeenkomsten, pacht, hypotheek en beslag, vestiging en executie van zekerheden en financieringsvormen. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

hkaiser@kaisercs.nl
rderuyter@kaisercs.nl

Insolventierecht

De sectie Insolventierecht van ons kantoor adviseert ondernemers en bestuurders met betrekking tot hun positie in het zicht van een dreigend faillissement en staat hen bij tijdens faillissement, bijvoorbeeld in geval van vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of krachtens de zgn. actio pauliana. Daarnaast adviseert onze sectie leveranciers, crediteuren en werknemers met betrekking tot hun vordering jegens hun onderneming die zich in staat van faillissement bevindt of dreigt te geraken. Tenslotte beschikt onze sectie over ruime ervaring op het gebied van advisering met betrekking tot doorstartscenario's. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

hkaiser@kaisercs.nl

Arbeidsrecht

 • het begeleiden en voeren van ontslagprocedures;
 • het adviseren bij en zonodig procederen in loonvorderingen;
 • het adviseren bij en procederen in andere arbeidsgeschillen;
 • het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden;
 • het adviseren bij reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers;
 • het begeleiden van werkgevers bij reorganisaties;
 • het adviseren over wijzigen van arbeidsvoorwaarden;
 • het adviseren bij situatieve arbeidsongeschiktheid van werknemers;
 • het tot stand brengen van afvloeiingsregelingen;
 • het adviseren bij fusies en overnames;
 • het adviseren en begeleiden van reorganisaties en collectieve ontslagen;
 • het optreden bij overtreding van concurrentiebedingen;
 • het adviseren inzake medezeggenschapsrecht en de wet op de ondernemingsraden;

Wij adviseren u om al in een vroeg stadium contact met ons op te nemen, indien u een arbeidsrechtelijke vraag heeft of er een probleem dreigt. Dit hoeft niet veel tijd te kosten en in veel gevallen kan dit een escalatie en/of tijdrovende gerechtelijke procedure -met bijbehorende hoge kosten- voorkomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

hkaiser@kaisercs.nl

Civiel recht

Heeft u een geschil? Of heeft u behoefte aan deskundig advies op het gebeid van transacties en/of het beoordelen/opstellen van contracten? Kaiser heeft ervaren advocaten in dienst die u kunnen ...

Fiscaal recht

De zakelijke dienstverlening van de fiscale praktijk van Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs heeft betrekking op de fiscale advisering en begeleiding van cliënten, met name vermogende ...

Incassorecht

Wij innen op een efficiënte manier uw vordering, zo mogelijk zonder tussenkomst van een rechter. Indien nodig incasseren wij uw vordering via de rechter. Daarbij informeren wij u over de kosten ...