Privacy Statement

Algemeen

Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs (hierna: “Kaiser”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met dit Privacy Statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Kaiser verwerkt.
Kaiser is online te bereiken via de website https://www.kaisercs.nl/.

Verwerkingsverantwoordelijke

Onder “Kaiser” wordt in dit Privacy Statement verstaan de maatschap naar burgerlijk Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70469288. Kaiser is de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

Doel verwerking persoonsgegevens

Kaiser verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Kaiser verwerkt standaard de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • KvK-nummer (indien van toepassing)

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) en de Verordening op de advocatuur (“Voda”) is Kaiser verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen voordat Kaiser een opdracht accepteert. Ter uitvoering van deze wettelijke verplichting verwerkt Kaiser de volgende gegevens:

 • Bij niet-Wwft zaken: notering soort identiteitsbewijs en het nummer van uw identiteitsbewijs (dit is niet het BSN (Burgerservicenummer)
 • Bij Wwft zaken: kopie of scan van uw identiteitsbewijs, waarbij wij u altijd zullen verzoeken op de scan of kopie het Burgerservicenummer (BSN-nummer) af te schermen dat op twee plekken staat en uw foto onherkenbaar te maken.

Verder kan Kaiser, indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst waarvoor u Kaiser heeft ingeschakeld of als u daar toestemming voor hebt gegeven, ook andere persoonsgegevens van u verwerken. Ter uitvoering van fiscale opdrachten kan Kaiser bijv. uw RSIN-nummer en Btw-nummer registreren.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Kaiser verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaiser deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Kaiser, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Kaiser persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kaiser uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Kaiser ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Kaiser hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Kaiser gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Kaiser in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kaiser bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Kaiser aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Per post:

Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs
Groenewoudsedijk 41
3528 BG Utrecht

Of per e-mail:
info@kaisercs.nl

Statistieken en cookies

Kaiser houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Kaiser verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Kaiser te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Kaiser op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Kaiser maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Kaiser geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.


Aanpassing Privacy Statement

Kaiser heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Kaiser gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Klachten?

Indien u, ondanks alle zorgvuldigheid van Kaiser, een klacht hebt over één van de onderwerpen geregeld in dit privacy statement, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst aan ons meldt. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in contact met u treden om uw klacht met u te bespreken.
U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer 0900 - 2001201.

Dit Privacy Statement is vastgesteld op 25 mei 2018.